نمایش 1–20 از 51 نتیجه

پاستون-کدEL103

248,000 تومان290,000 تومان
EL103W:20cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

پاستون-کدEL110

تومان
EL110W:20cm
W:30cm
W:40cm
W:50cm
پا ستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدEL161

255,000 تومان358,000 تومان
EL161 (a)

EL161 (b)

W:25cm
W:30cm
EL161 (c )W:35cm
EL161 (d)W:40cm
EL161 (e )W:45cm
EL161 (f)W:50cm
EL161 (g)W:60cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدF220

155,000 تومان247,000 تومان
F220 (a)W: 20cm
F220 (b)W: 25cm
F220 (c )W: 30cm
F220 (d)W: 35cm
F220 ( e)W: 40cm
F220 (f)W: 45cm
F220 (g)W: 55cm
پا ستون ساده گرد بصورت پیش ساخته

پاستون-کدF266

تومان
F266 (a)W: 20cm
F266 (b)W: 25cm
F266 (c)W: 30cm
F266 (d)W: 35cm
F266 (e)W: 40cm
F266 (f)W: 45cm
F266 (g)W: 55cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدF281

87,000 تومان140,000 تومان
F281 (a)W:15cm
 F281 (b)W:20cm
F281 (c)W:25cm
F281 (d)W:30cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

ستون-کدEL100

182,000 تومان290,000 تومان
EL100 (a)W:20cm
EL100 (b)W:30cm
EL100 (c )W:35cm
EL100 (d)W:40cm
بدنه ستون پیش ساخته تخت بصورت قاشقی

ستون-کدEL136

297,000 تومان490,000 تومان
EL136W:25cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
W:45cm
W:50cm
W:60cm
بدنه ستون پیش ساخته گرد بصورت ساده

ستون-کدEL144

455,000 تومان710,000 تومان
EL144            W:25cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
W:45cm
W:50cm
W:60cm
بدنه ستون پیش ساخته گرد بصورت قاشقی

ستون-کدF282

87,000 تومان127,000 تومان
H:2.20m / W:15cm
H:2.20m / W:20cm
H:2.20m / W:25cm
H:2.20m / W:30cm
بدنه ستون پیش ساخته تخت بصورت قاشقی

ستون-کدF297

121,000 تومان225,000 تومان
H:2.20m / W:20cm
H:2.20m / W:25cm
H:2.20m / W:30cm
H:2.20m / W:35cm
H:2.20m / W:40cm
H:2.20m / W:45cm
H:2.20m / W:55cm
بدنه ستون پیش ساخته گرد بصورت ساده

ستون-کدF305

173,000 تومان2,380,000 تومان
H:2.20m / W:20cm
H:2.20m / W:25cm
H:2.20m / W:30cm
H:2.20m / W:35cm
H:2.20m / W:40cm
H:2.20m / W:45cm
H:2.20m / W:55cm
بدنه ستون پیش ساخته گرد بصورت قاشقی

سرستون-کدEL102

تومان
EL102W:20cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
سرستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

سرستون-کدEL108

تومان
EL108W:20cm
W:30cm
W:40cm
W:50cm
سرستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

سرستون-کدEL121

تومان

H:97cm/W:97cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای بدنه ستونگرد قطر 90 تا 100 سانتیمتر

سرستون-کدEL127

تومان

H:25cm/W:16cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 15 تا 20 سانتیمتر

سرستون-کدEL128

تومان

H:20cm/W:22cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 20 تا 25 سانتیمتر

سرستون-کدEL129

تومان

H:27.5cm/W:27cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

سرستون-کدEL130

تومان

H:23.5cm/W:37cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 35 تا 40 سانتیمتر

سرستون-کدEL133

تومان

H:47cm/W:48cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 40 تا 50 سانتیمتر