نمایش 1–20 از 35 نتیجه

سرستون-کدEL102

تومان
EL102W:20cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
سرستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

سرستون-کدEL108

تومان
EL108W:20cm
W:30cm
W:40cm
W:50cm
سرستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

سرستون-کدEL121

تومان

H:97cm/W:97cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای بدنه ستونگرد قطر 90 تا 100 سانتیمتر

سرستون-کدEL127

تومان

H:25cm/W:16cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 15 تا 20 سانتیمتر

سرستون-کدEL128

تومان

H:20cm/W:22cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 20 تا 25 سانتیمتر

سرستون-کدEL129

تومان

H:27.5cm/W:27cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

سرستون-کدEL130

تومان

H:23.5cm/W:37cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 35 تا 40 سانتیمتر

سرستون-کدEL133

تومان

H:47cm/W:48cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 40 تا 50 سانتیمتر

سرستون-کدEL134

تومان

H:94cm/W:60cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 55 تا 65 سانتیمتر

سرستون-کدEL135

تومان

H:24cm/W:19cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 20 تا 25 سانتیمتر

سرستون-کدEL163

تومان

H:42cm/W:37cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 35 تا 40 سانتیمتر

سرستون-کدEL170

تومان

H:34cm/W:29cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 25 تا 30 سانتیمتر

سرستون-کدEL182

255,000 تومان358,000 تومان
EL182 (a)W:25cm
EL182 (b)W:30cm
EL182 ( c)W:35cm
EL182 (d)W:40cm
EL182 (e )W:45cm
EL182 (f)W:50cm
EL182 (g)W:60cm
سرستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

سرستون-کدEL184

تومان
EL184 H:30cm/W: 25cm
H:30cm/W: 30cm
سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

سرستون-کدEL186

تومان
EL186 H:46cm/W: 40cm
H:46cm/W: 48cm
سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 40 تا 50 سانتیمتر

سرستون-کدF123

175,000 تومان
H:29cm / w:20cm
H:29cm / w:25cm
سرستون پیش ساخته طرحدار برای استفاده با بدنه ستون تخت

سرستون-کدF134

255,000 تومان
H:30cm / w:25cm
H:30cm / w:30cm
سرستون پیش ساخته طرحدار برای استفاده با بدنه ستون تخت

سرستون-کدF150

175,000 تومان
H:33cm / w:15cm
H:33cm / w:18cm
سرستون پیش ساخته طرحدار برای استفاده با بدنه ستون تخت