مشاهده همه 18 نتیجه

سرستون-کدF123

175,000 تومان
H:29cm / w:20cm
H:29cm / w:25cm
سرستون پیش ساخته طرحدار برای استفاده با بدنه ستون تخت

سرستون-کدF134

255,000 تومان
H:30cm / w:25cm
H:30cm / w:30cm
سرستون پیش ساخته طرحدار برای استفاده با بدنه ستون تخت

سرستون-کدF150

175,000 تومان
H:33cm / w:15cm
H:33cm / w:18cm
سرستون پیش ساخته طرحدار برای استفاده با بدنه ستون تخت

سرستون-کدF164

139,000 تومان
H:19cm / w:12cm
H:19cm / w:14cm
سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده با بدنه ستون تخت

سرستون-کدF228

741,000 تومان

H:42cm / W:37cm

سر ستون طرحدار مناسب ستون قطر 35 تا 40 سانتیمتر

سرستون-کدF246

357,000 تومان

H:34cm / W:29cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای ستون قطر 25 تا 30 سانتیمتر

سرستون-کدF262

105,000 تومان155,000 تومان
W: 15 cm
W: 20cm
W: 25 cm
W: 30 cm
سرستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

سرستون-کدF264

87,000 تومان166,000 تومان
W: 20cm
W: 25cm
W: 30cm
W: 35cm
W: 40cm
W: 45cm
W: 55cm
سرستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

سرستون-کدF272

2,740,000 تومان

H:97cm / W:97cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 95 تا 100 سانتیمتر

سرستون-کدF273

304,000 تومان

H:25cm / W:16cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 15 تا 20 سانتیمتر

سرستون-کدF274

208,000 تومان

H:20cm / W:22cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 20 تا 25 سانتیمتر

سرستون-کدF275

245,000 تومان

H:28cm / W:27cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

سرستون-کدF276

396,000 تومان

H:24cm / W:37cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 35 تا 40 سانتیمتر

سرستون-کدF278

978,000 تومان

H:47cm / W:48cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 45 تا 50 سانتیمتر

سرستون-کدF279

2,513,000 تومان

H:94cm / W:60cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 60 تا 65 سانتیمتر

سرستون-کدF280

318,000 تومان

H:24cm / W:19cm

سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 15 تا 20 سانتیمتر

سرستون-کدF316

155,000 تومان247,000 تومان
F316(a)W: 20cm
F316 (b)W: 25cm
F316 (c )W: 30cm
F316 (d)W: 35cm
F316 (e )W: 40cm
F316 (f)W: 45cm
F316 (g)W: 55cm
سرستون ساده گرد بصورت پیش ساخته

سرستون-کدF352

911,000 تومان
H:46cm / W:40
H:46cm / W:48
سرستون پیش ساخته طرحدار قابل استفاده برای قطر 40 تا 50 سانتیمتر