نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار

پاستون-کدEL103

248,000 تومان290,000 تومان
EL103 W:20cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

پاستون-کدEL110

237,000 تومان
EL110 W:20cm
W:30cm
W:40cm
W:50cm
پا ستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستونگرد

پاستون-کدEL161

255,000 تومان358,000 تومان
EL161 (a)

EL161 (b)

W:25cm
W:30cm
EL161 (c ) W:35cm
EL161 (d) W:40cm
EL161 (e ) W:45cm
EL161 (f) W:50cm
EL161 (g) W:60cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدF220

155,000 تومان247,000 تومان
F220 (a) W: 20cm
F220 (b) W: 25cm
F220 (c ) W: 30cm
F220 (d) W: 35cm
F220 ( e) W: 40cm
F220 (f) W: 45cm
F220 (g) W: 55cm
پا ستون ساده گرد بصورت پیش ساخته

پاستون-کدF266

106,000 تومان
F266 (a) W: 20cm
F266 (b) W: 25cm
F266 (c) W: 30cm
F266 (d) W: 35cm
F266 (e) W: 40cm
F266 (f) W: 45cm
F266 (g) W: 55cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدF281

87,000 تومان140,000 تومان
F281 (a) W:15cm
 F281 (b) W:20cm
F281 (c) W:25cm
F281 (d) W:30cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت