مشاهده همه 6 نتیجه

پاستون-کدEL103

248,000 تومان290,000 تومان
EL103W:20cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

پاستون-کدEL110

تومان
EL110W:20cm
W:30cm
W:40cm
W:50cm
پا ستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدEL161

255,000 تومان358,000 تومان
EL161 (a)

EL161 (b)

W:25cm
W:30cm
EL161 (c )W:35cm
EL161 (d)W:40cm
EL161 (e )W:45cm
EL161 (f)W:50cm
EL161 (g)W:60cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدF220

155,000 تومان247,000 تومان
F220 (a)W: 20cm
F220 (b)W: 25cm
F220 (c )W: 30cm
F220 (d)W: 35cm
F220 ( e)W: 40cm
F220 (f)W: 45cm
F220 (g)W: 55cm
پا ستون ساده گرد بصورت پیش ساخته

پاستون-کدF266

تومان
F266 (a)W: 20cm
F266 (b)W: 25cm
F266 (c)W: 30cm
F266 (d)W: 35cm
F266 (e)W: 40cm
F266 (f)W: 45cm
F266 (g)W: 55cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدF281

87,000 تومان140,000 تومان
F281 (a)W:15cm
 F281 (b)W:20cm
F281 (c)W:25cm
F281 (d)W:30cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت