مشاهده همه 3 نتیجه

پاستون-کدEL103

248,000 تومان290,000 تومان
EL103W:20cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

پاستون-کدEL110

تومان
EL110W:20cm
W:30cm
W:40cm
W:50cm
پا ستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدEL161

255,000 تومان358,000 تومان
EL161 (a)

EL161 (b)

W:25cm
W:30cm
EL161 (c )W:35cm
EL161 (d)W:40cm
EL161 (e )W:45cm
EL161 (f)W:50cm
EL161 (g)W:60cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد